Володимирецький ЗЗСО І-ІІІ ст. №1

Меню сайту
Годинник
Міні - чат
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Життя сайту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Н А К А З

N 135 від 13.05.93 р.

м.Київ

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 травня 1993 р.

за N 59

 

 

Положення про логопедичні пункти системи освіти

1. Загальні положення

1.1. Логопедичні пункти при загальноосвітніх школах, дошкіль­них закладах організовуються для надання допомоги дітям з вада­ми мови.

Основним завданням логопедичних пунктів є усунення різних порушень усного і писемного мовлення, запобігання різних відхилень мов­ного розвитку учнів, пропаганда логопедичних знань серед педаго­гів та батьків.
1.2.  Логопедичні пункти відкриваються районними, міськими органами державного управління освітою в межах асигнувань, пе­редбачених у бюджеті для цієї мети.

1.3. Орган державного управління освітою за кожним логопе­дичним пунктом закріплює дошкільні заклади і школи, загальна кількість підготовчих груп і початкових класів у яких має бути не менш як 20, у сільській місцевості — не менш як 4 школи і дошкіль­ні заклади незалежно від кількості дітей.

Тривалість робочого тижня логопеда - 18 годин. Підготовка до занять, робота з документами проводиться у неробочий час.


2. Організація логопедичної роботи

2.1. На логопедичні пункти зараховують учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців підготовчих груп дитячих садків, що мають різні відхилення мовного розвитку, виявлені учителем-логопедом або лі­карем районної поліклініки.

До логопедичних пунктів насамперед приймають дітей, мовні вади яких перешкоджають успішному навчанню.

Мова навчання на логопедичному пункті визначається відповід­но до Закону України про мови.

Прийом учнів з вадами мови до логопедичних пунктів прово­диться протягом усього навчального року в міру звільнення місць.

2.2. Обстеження учнів для зарахування їх до логопедичного пун­кту проводиться з 1 по 30 вересня і з 1 по 30 травня.

Логопед проводить облік дітей з вадами мови.

Відомості про них подаються в орган державного управління ос­вітою, у підпорядкуванні якого перебуває логопедичний пункт.

Логопеди обстежують направлених до логопедичного пункту дітей, які зараховуються у перші класи шкіл, а також дітей підго­товчих груп дошкільних закладів конкретного району. З дітьми, які мають мовленнєві відхилення, логопеди проводять корекційні заняття.

Відомості про дітей, зарахованих до логопедичного пункту, ло­гопед занотовує у мовній картці.

2.3. Початок і закінчення навчального року встановлюється відповідно до Положення про середній навчально-виховний заклад України.

2.4. У логопедичному пункті одночасно працює 25-30 дітей. За­няття з ними, як правило, проводять у години, вільні від уроків.

Основна форма організації навчально-корекційної роботи - гру­пові заняття. Наповнюваність груп - 4-5 чоловік.

2.5. У логопедичному пункті комплектують такі групи дітей: з вадами читання і письма, зумовленими порушеннями мовленнєво­го розвитку, з відхиленнями фонетичного і лексико-граматичного розвитку (нерізко виражений загальний недорозвиток мовлення), із заї­куватістю, з вадами вимови окремих фонем, з дизартрією, алалією, ринолалією.

Якщо є можливість, до груп добирають дітей з однорідними по­рушеннями мовлення й однакового віку. Допускається комплектування груп учнів з різних класів.

2.6. Заняття з кожною групою дітей на логопедичному пункті проводять 3 (три) рази на тиждень (через день) і відмічають у журналі об­ліку відвідування.

Тривалість логопедичних занять для кожної групи - одна ака­демічна година (40 хвилин).

З учнями, у яких наявні дизартрія, ринолалія або інші мовні де­фекти, спричинені порушенням будови артикуляційного апарату, проводять індивідуальні заняття 2-3 рази на тиждень по 15-20 хви­лин з кожною дитиною.
2.7. Навчальний матеріал (слова, тексти, малюнки тощо), що використовується для виправлення мовлення, має відповідати навчально - корекційним завданням, вікові й рівню загальноосвітньої підготовки дітей.

2.8. Результати логопедичних занять відмічають у мовній карт­ці дитини і доводять до відома класного керівника, вихователя, ад­міністрації школи чи дошкільного закладу та батьків.

2.9. У разі потреби дітей з вадами мовлення логопед направляє до районної поліклініки для обстеження лікарями-спеціалістами (не­вропатологом, психоневрологом, отоларингологом та ін.). Виснов­ки лікарів-спеціалістів зберігаються на логопедичному пункті.

2.10. Відповідальність за обов'язкове відвідування учнями ло­гопедичних занять, а також за дотримання розкладу занять покла­дається на вчителя-логопеда, класного керівника та адміністрацію школи, де навчаються ці учні.

2.11. Випуск дітей із логопедичного пункту проводиться впро­довж усього навчального року після усунення в них дефектів мовлення.


3. Учитель-логопед

3.1. Учителями-логопедами призначають осіб, які мають вищу дефектологічну освіту.

3.2. Учителі-логопеди призначаються і звільняються в порядку, встановленому для вчителів загальноосвітніх шкіл.

3.3. Праця вчителів-логопедів, які працюють у логопедичних пунктах, оплачується в установленому порядку відповідно до чин­ного законодавства.

3.4. Учитель-логопед веде заняття з дітьми щодо виправлення дефектів усного і писемного мовлення, сприяє подоланню зумов­леної ними неуспішності з рідної мови; здійснює систематичний зв'язок із заступниками директорів шкіл з навчальної роботи і класними керівниками учнів, які відвідують логопедичний пункт, відвідує уроки у роботі з учнями, які мають вади мовлення; складає щорічний звіт про роботу і подає його у районний (міський) орган де­ржавного управління освітою; бере участь у засіданнях методичних об'єднань учителів-логопедів - інформує педагогічні ради прикріп­лених шкіл про завдання, зміст, наслідки роботи логопедичного пункту; здійснює зв'язок з дошкільними закладами, школами для дітей з важкими порушеннями мовлення, логопедами та лікарями-спеціалістами дитячих поліклінік; веде пропаганду логопедичних знань серед батьків; періодично виступає на батьківських зборах з доповідями про завдання і специфіку логопедичної роботи щодо підвищення успішності учнів; надає батькам консультації, які за­нотовуються у журналі обліку консультацій.

3.5. Учитель-логопед зобов'язаний систематично підвищувати свою кваліфікацію. Логопед проходить перепідготовку та атестацію у порядку, передбаченому для вчителів-дефектологів.

3.6. Для учителів-логопедів логопедичних пунктів діючим зако­нодавством передбачено всі пільги і переваги, тривалість чергової відпустки і порядок пенсійного забезпечення, встановлені для учи­телів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку.


4. Керівництво і контроль за логопедичною роботою

4.1. Безпосереднє керівництво і контроль за логопедичною робо­тою учителів-логопедів здійснюють органи державного управління освітою, у підпорядкуванні яких перебувають логопедичні пункти.

4.2. У разі наявності в районі, місті, області кількох логопе­дичних пунктів при дитячих садках, загальноосвітніх школах, ін­ших закладах для дітей з вадами мовлення створюються методичні об'єднання учителів-логопедів.

Керівництво методичним об'єднанням учителів-логопедів пок­ладається на одного з найдосвідченіших учителів-логопедів або ме­тодистів інституту удосконалення вчителів, якого призначає орган державного управління освітою.


5. Приміщення, обладнання і фінансування логопедичного пункту

5.1. Логопедичний пункт може розташовуватися у приміщенні дитячого садка, однієї із загальноосвітніх шкіл або у приміщенні методичного кабінету районного (міського) органу державного уп­равління освітою.
5.2. Логопедичний пункт, розміщений у школі, вважається класом-комплектом при встановленні штатів школи тільки сто­совно кількості ставок робітничого і обслуговуючого персоналу.

5.3. Для логопедичного пункту виділяється кабінет площею не менше 20 м2, який відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Логопедичний пункт забезпечується спеціальним обладнанням.

На районні (міські) органи державного управління освітою пок­ладається відповідальність за обладнання логопедичного пункту, санітарне утримання і ремонт приміщення. Логопедичний пункт фінансується відділом освіти, у віданні якого він перебуває.

З прийняттям цього Положення вважати таким, що не засто­совується "Положення про логопедичні пункти при загальноосвіт­ніх школах", затверджене Міністерством освіти СРСР 09. 04. 1976 року.

Посадові обов’язки вчителя-логопеда

1. Учителями-логопедами призначають осіб, які мають вищу дефектологічну освіту.

2. Учителі-логопеди призначаються і звільняються в порядку, встановленому для вчителів загальноосвітніх шкіл.

3. Праця вчителів-логопедів, які працюють у логопедичних пунктах, оплачується в установленому порядку відповідно до чин­ного законодавства.

4. Учитель-логопед:

- веде заняття з дітьми щодо виправлення дефектів усного і писемного мовлення;

- сприяє подоланню зумов­леної ними неуспішності з рідної мови;

- здійснює систематичний зв'язок із заступниками директорів шкіл з навчальної роботи і класними керівниками учнів, що відвідують логопедичний пункт;

- відвідує уроки у роботі з учнями, які мають вади мовлення;

- складає щорічний звіт про роботу і подає його у районний (міський) орган де­ржавного управління освітою;

- бере участь у засіданнях методичних об'єднань учителів-логопедів - інформує педагогічні ради прикріп­лених шкіл про завдання, зміст, наслідки роботи логопедичного пункту;

- здійснює зв'язок з дошкільними закладами, школами для дітей з важкими порушеннями мовлення, логопедами та лікарями-спеціалістами дитячих поліклінік;

- веде пропаганду логопедичних знань серед батьків;

- періодично виступає на батьківських зборах з доповідями про завдання і специфіку логопедичної роботи щодо підвищення успішності учнів;

- надає батькам консультації, які за­нотовуються у журналі обліку консультацій.

5. Учитель-логопед зобов'язаний систематично підвищувати свою кваліфікацію. Логопед проходить перепідготовку та атестацію у порядку, передбаченому для вчителів-дефектологів.

6. Для учителів-логопедів логопедичних пунктів діючим зако­нодавством передбачено всі пільги і переваги, тривалість чергової відпустки і порядок пенсійного забезпечення, встановлені для учи­телів спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку.

СПИСОК ДІТЕЙ З ВАДАМИ МОВИ

(заповнюється логопедом при обстеженні дітей прикріплених шкіл, дитячих садків)

1. Прізвище, ім'я.

2. Школа, дитячий садок.

3. Клас, група.

4. Домашня адреса.

5. Дата обстеження.

6. Успішність з рідної мови (на момент обстеження).

7. Вади мови дитини і рекомендації логопеда (зарахування на логопедичний пункт або консультація вчителеві, вихователю, батькам та ін.).

Додаток N 2 до Положення про логопедичні пункти системи освіти

МОВНА КАРТКА

(заповнюється на кожного учня під час прийому на логопедичний пункт)

1. Прізвище, ім'я, вік.

2. Школа - клас, дитячий садок - група.

3. Домашня адреса.

4. Дата зарахування на логопедичний пункт.

5. Успішність з рідної мови (на момент обстеження).

6. Скарги вчителів чи батьків.

7. Висновок психоневролога.

8. Дані про хід розвитку мови.

9. Стан слуху.

10. Стан артикуляційного апарата (будова, рухливість).

11. Загальна характеристика мови:

а) запис бесіди, самостійних зв'язних висловлювань;

б) словниковий запас (охарактеризувати і навести прикла- ди: словник у межах вжитку, ширший та ін.), чи правильно використовуються слова за значенням, чи є заміни слів, які частини мови переважно вживаються та ін.;

в) граматична будова (зазначити можливості граматичного оформлення мови: типи речень, які вживаються, наявність аграматизмів), навести приклади;

г) вимова і розпізнавання звуків: 1) вимова звуків: від- сутність, неправильна вимова, заміна і сплутування окре- мих звуків; 2) розпізнавання звуків на слух; 3) вимова слів з різним складом, навести приклади; 4) темп і чіт- кість мови.

12. Письмо: зразки диктантів первинного обстеження, а в учнів, які раніше не відвідували логопедичний пункт, і при випуску.

13. Читання:

а) успішність з читання на момент вступу до логопедичного пункту;

б) характеристика володіння технікою читання;

в) помилки під час читання;

г) розуміння прочитаного.

14. Прояви заїкуватості.

15. Коротка характеристика дитини за даними педагогічних спостережень (стійкість уваги, працездатність, спостережливість, ставлення до свого дефекту).

16. Висновки логопеда.

17. Результати виправлення мови (відмічаються в картці на момент випуску з логопедичного пункту і візуються вчителем, вихователем дитсадка або батьками).

Додаток N 3 до Положення про логопедичні пункти системи освіти

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВІДВІДУВАННЯ

Облік відвідування занять дітьми ведеться в журналі. На кожну групу дітей відводиться відповідна кількість сторінок.

Для дітей, з якими проводяться індивідуальні заняття, відводяться окремі сторінки.

У кінці журналу відводиться місце для опису стану мови та успішності дітей, що заповнюється за такою формою:

1. Прізвище, ім'я.

2. Школа - клас, дитячий садок - група.

3. Домашня адреса.

4. Дата зарахування на логопедичний пункт.

5. Вади мови.

6. Дата випуску з логопедичного пункту.

7. стан мови, успішність на час випуску, рекомендації щодо подальшої роботи. Дані беруться з мовних карток.

Додаток N 4 до Положення про логопедичні пункти системи освіти

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ КОНСУЛЬТАЦІЙ

(заповнюється вчителем-логопедом при наданні консультацій батькам на логопедичному пункті)

1. Дата консультацій.

2. Прізвище, ім'я.

3. Школа - клас, дитячий садок - група.

4. Домашня адреса.

5. Вади мови.

6. Рекомендації логопеда.

Додаток N 5 до Положення про логопедичні пункти системи освіти

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ЛОГОПЕДИЧНОГО ПУНКТУ

1. Настінне дзеркало для логопедичних занять 50х100 - 1 шт.

2. Настільне дзеркало 60х80 - 1 шт.

3. Дзеркало для індивідуальної роботи 9х12 - 8 шт.

4. Логопедичні зонди, шпателі - 8 компл.

5. Умивальник - 1 шт.

6. Настільна лампа - 1 шт.

7. Класна дошка - 1 шт.

8. Шафи - 2 шт.

9. Столи лабораторні - 2 шт.

10. Стіл канцелярський - 1 шт.

11. Парта одномісна - 6 шт.

12. Стілець - 6 шт.

13. Магнітофон - 1 шт.

14. Програвач з набором платівок - 1 шт.

15. Діапроектор "СВЕТ" або фільмоскоп - 1 шт.

16. Наочний матеріал з розвитку мови (предметні, сюжетні, серійні малюнки та ін.)

17. Настільні ігри.

18. Підручники й навчальні посібники.

19. Прилад для корекції мови АІР-6 - 6 шт.

20. Відеомагнітофон - 1 шт.

21. Відеокасети - 10 шт.

22. Екран - 1 шт.

23. Візуальні прилади І-2М, Унітон та ін. по одному

Примітка: над стінними дзеркалами має бути електричне освітлення.

В очікуванні

До ПАСХИ

залишилось

.

Календар

«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Пошук

Друзі сайту
Погода

Погода в Україні

Національна дитяча лінія

Місце знаходження

Наверх
Автор сайту: Муравинець Вадим Сергійович © 2024
Безкоштовний хостинг uCoz